BEGROTING 2021

Home

Bijlagen

Stand reserves per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve

Algemene reserve

7.925

1.956

1.411

1.411

1.411

1.411

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

2.719

2.660

3.565

3.565

3.565

3.565

Overige bestemmingsreserve

Omgevingsgerichte uitgaven &
bovenplanse verevening

615

560

560

560

560

560

Overlopende posten

1.569

475

327

347

367

387

Beheer en onderhoud Tollewaard

60

30

10

0

0

0

Deelfonds sociaal domein

844

729

654

654

654

654

Informatie- & automatiseringsplan 2017-2020

196

44

0

0

0

0

Kapitaalgoederen beheer

0

598

598

598

598

598

Risico grondexploitaties

0

4.565

3.815

3.815

3.815

3.815

Frictiekosten organisatie

269

0

0

0

0

0

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

Gemeentehuis

160

144

128

112

96

80

Heractivering riolering

929

817

704

592

480

368

Afbouw verplichting sport /dorpshuis

42

25

8

4

0

0

Kapitaallasten IHP 2007-2016

625

600

576

551

526

502

Onderdreef Buren

349

331

314

296

278

260

Totaal reserves

16.303

13.534

12.668

12.504

12.350

12.199

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Stand voorzieningen per 31/12

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders

2.026

2.059

2.091

2.124

2.156

2.188

Wachtgelden wethouders

492

492

492

492

492

492

Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties:

- Bedrijventerrein Buren III

18

18

18

18

18

18

- Het Woud Ingen

123

123

123

123

123

123

- Scharenburg Zoelen

110

105

105

105

105

105

Door derden beklemde middelen

Begraafplaatsen

- Afkoopsommen onderhoud

119

129

129

126

118

104

- Afkoopsommen grafrechten

42

51

61

71

81

92

Riolering

- Onderhoud rioolgemalen

868

1.068

492

176

203

116

- Vervanging riolering

1.000

1.200

1.593

1.287

912

575

- Gemeentelijke rioleringsplan

4.196

4.467

4.161

3.965

3.850

3.647

Goedkope woningbouw

221

221

221

221

221

221

Egalisatie onderhoud

Onderhoud gebouwen

905

926

540

646

412

451

Openbare verlichting

699

0

0

0

0

0

Wegen

3.251

3.314

3.621

3.928

4.093

3.795

Civiele kunstwerken

591

146

37

98

134

170

Baggeren watergangen

384

126

298

469

640

811

Achterstallig onderhoud groen

0

382

382

382

382

382

Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair

0

159

159

159

159

159

Totaal voorzieningen

15.045

14.986

14.523

14.390

14.100

13.450

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17