BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Algemeen

Vanuit uw kaderstellende rol stelde u bij de kaderbrief 2021 de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2021 vast. De kaders en uitgangspunten presenteren wij in twee overzichten: algemeen en belastingen & heffingen.

We stellen de begroting op tegen constante prijzen. Dit betekent alleen een aanpassing van het begrotingsjaar 2021 en niet cumulatief meerjarig. Om deze reden geven we geen trendmatige toekomstige informatie, maar van de afgelopen jaren.

Kaders en uitgangspunten

In dit overzicht staan kaders waarmee we budgetten aanpassen in de begroting. U kunt hierbij denken aan het budget waarmee de loonsom stijgt als gevolg van CAO ontwikkelingen, budgetten die we moeten indexeren als gevolg van prijsstijging en het benodigd budget dat we reserveren voor ziektevervanging/ opleidingsbudget. Maar u leest in dit overzicht ook kengetallen die we gebruiken voor het berekenen van de algemene uitkering, zoals inwoners en woonruimten.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

  • Uit benchmarks met andere gemeenten blijkt dat voor het budget vervanging bij ziekte 5% de norm is. Wij hanteren tot deze begroting 2,5%. Bij de kaderbrief 2021 stelden we voor om vanaf 2021 5% aan te houden. Gelet op de financiële ruimte stellen wij voor om in vier jaar tijd naar 5% toe te groeien. Dit zal de eerste jaren extra inzet vragen om binnen budget te blijven.
  • We zijn verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. De hoogte van het budget mogen we zelf bepalen. Bij de kaderbrief 2021 hebt u een budget voor onvoorzien goedgekeurd van € 25.000.
  • Het percentage om de salarislasten mee te laten stijgen is 2,3% in plaats van 3%, zoals gemeld in de kaderbrief 2021. Uit de septembercirculaire 2020 blijkt dat de verwachting is dat de CAO 0,6% stijgt in plaats van de eerder verwachte 1,3%. De prognose voor pensioenpremie stijging blijft 1,7%.

Begroting

2019

2020

2021

Wetgeving

Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente.

Eigen besluitvorming

Financiële verordening 212 gemeente Buren

Kengetallen per

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

Aantal inwoners

26.365

26.568

26.749

Aantal woonruimten

10.915

10.989

11.222

Rentepercentages:

Reserve kapitaallasten

0%

0%

0%

Voorzieningen grexen (vor-ming netto contante waarde)

0%

0%

0%

Renteomslag:

  • investering

0,5%

0,25%

0%

  • grondexploitatie[1]

0,5%

0,25%

0,25%

Financieringsbehoefte

tekort

tekort

tekort

Personeelslasten per

1-6-2018

1-7-2019

1-7-2020

Salarispeil (stijging)

2,5%

3,25%

2,3%

Functies/ vacatures

Max functionele schaal

Max functionele schaal

Max functionele schaal

Ziektevervanging

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

3,75% van de loonsom

Opleidingsbudget

1,9% van de loonsom

1,9% van de loonsom

1,9% van de loonsom

Overig:

Prijsindex:

Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

  • Algemeen

2,40%

1,40%

1,7%

  • GWW (voor Wegen en Grondexploitaties)

2,50%

2,50%

2,50%

Stelpost:

  • onvoorzien
  • individueelKeuzeBudget
  • korting BTW-cf

€ 0
€ 75.000
€ 183.000

€ 0
€ 80.000
€ 183.000

€ 25.000
€ 40.000
€ 50.000

BTW percentage: - Laag
                             - Hoog

9%
21%

9%
21%

 9%
 21%

Uitvoering btw compensatiefonds

Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen v.d. belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting.

BTW percentage gemengde kosten

90% compensabel
2% verrekenbaar

89,87% compensabel
1,36% verrekenbaar

Nader te bepalen

Gemeenschappelijke regelingen

In de raad van juni behandelde u het voorstel ‘Jaarstukken GR-en 2019 en begroting 2021’. In dit voorstel staat de stijgende bijdrage van alle gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2021.

Belastingen & heffingen

In dit overzicht leest u de tarieven die we gebruiken in 2021 om per soort de belastingopbrengst te bepalen in de begroting 2021.

Soort belasting & heffing

Vastgesteld tarief
2019

Vastgesteld tarief
2020

Rekentarief
2021

Onroerende zaakbelastingen (OZB):
Percentage van de WOZ waarde
Peildatum economische waarde
Eigenaar – woning
Eigenaar – niet woning
Gebruiker – niet woning

01-01-2018
0,1280%
0,2333%
0,1755%

01-01-2019
0,1401%
0,2691%
0,2041%

01-01-2020
nader te bepalen
nader te bepalen
nader te bepalen

Hondenbelasting:
Per hond
Kenneltarief

 €   64,65
€ 353,95

€   64,65
€ 353,95

€ 57,75
€ 289,00

Toeristenbelasting:
Per overnachting

€ 1,24

€ 1,25

€ 1,26

Begrafenisrechten:
Jaarlijks onderhoudsrecht
personen ouder dan 12
kind van 1-12 jaar
kind onder 1 jaar
urnengraf of urnen nis

€ 128,51
€   64,26
€   32,15
€   64,26

 € 130,30
€   65,15
€   32,60
€   65,15

€ 132,50
€ 66,25
€ 33,10
€ 66.25

Rioolheffing:
Per eenheid woning
Per eenheid niet woning

€ 225,00
€ 450,00

€ 230,00
€ 460,00

€ 235,00
€ 470,00

Precariobelasting op kabels en leidingen:
Per strekkende meter

€ 5,00

 € 5,00

€ 5,00

Toelichting rekentarieven belastingen & heffingen 2021:

Onroerendezaak-
belasting

De OZB opbrengst wordt in 2021 met 5% verhoogd ten opzichte van 2020. De definitieve tarieven kunnen we pas bepalen nadat herwaardering is afgerond.

Hondenbelasting

De opbrengst hondenbelasting wordt in 2021 met € 20.000 verlaagd naar € 184.000. Aan de hand van deze nieuwe opbrengst zijn de tarieven bepaald.

Toeristenbelastingen

In 2021 wordt de toeristenbelasting met € 0,01 per overnachting verhoogd. Deze verhoging is vastgesteld in de raad van december 2019

Begrafenisrechten

De tarieven 2020 hebben we aangepast met 1,7%, het inflatiepercentage genoemd in de meicirculaire 2020.

Rioolheffing

Conform het vastgestelde GRP in mei 2020. Hierin is voor 2021 een stijging van € 5 voorzien voor woningen en € 10 voor niet woningen.

Precario

Het tarief precariobelasting is bevroren op het tarief van 2016. Verdere verhoging is niet toegestaan. 2021 is het laatste jaar dat we precariobelasting mogen heffen.

[1]  Conform begrotingsvoorschriften gebruiken we dit percentage om rentekosten toe te rekenen naar het taakveld. De rentekosten komen ten laste van de jaarrekening en niet ten laste van de grondexploitatie. Dit laatste is conform eerdere raadsbesluiten.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17