BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Taakvelden
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten
1. Wonen, werk en recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

21.184

960

1.624

139

108

109

3.4 Economische promotie

257

166

240

240

240

240

8.1 Ruimtelijke Ordening

237

138

211

300

125

125

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

61

750

796

251

894

59

8.3 Wonen en bouwen

906

1.108

1.155

1.145

1.135

1.135

Totaal baten

1. Wonen, werk en recreatie

22.645

3.122

4.026

2.075

2.502

1.668

2. Fysieke leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

201

1.277

226

139

89

89

2.2 Parkeren

1

1

1

1

2.5 Openbaar vervoer

16

16

16

16

16

16

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

193

80

30

38

38

38

7.2 Riolering

2.727

2.819

3.186

3.135

3.115

3.204

7.3 Afval

2.106

2.640

2.982

2.982

2.982

2.982

7.4 Milieu(beheer)

45

5

5

5

5

5

7.5 Begraafplaatsen

382

364

418

416

416

416

Totaal baten

2. Fysieke leefomgeving

5.670

7.201

6.864

6.732

6.662

6.751

3. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

32

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

4.583

11.116

4.541

4.846

4.846

4.846

6.4 Begeleide participatie

418

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10

15

15

15

15

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

193

275

295

295

295

295

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

Totaal baten

3. Sociaal domein

5.236

11.391

4.851

5.156

5.156

5.156

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

277

347

147

147

147

147

4.2 Onderwijshuisvesting

559

40

50

50

50

50

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

224

533

521

545

545

545

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

36

1

1

1

1

1

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

5.4 Musea

1

2

2

2

2

2

5.5 Cultureel erfgoed

74

73

84

84

84

84

5.6 Media

Totaal baten

4. Sport, cultuur en onderwijs

1.171

996

805

829

829

829

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

137

103

99

99

99

99

0.2 Burgerzaken

358

285

335

246

226

425

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

20

20

20

20

1.2 Openbare orde en veiligheid

58

8

44

28

28

28

Totaal baten

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

553

396

498

393

373

572

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves

7.034

10.550

1.400

184

174

170

0.4 Overhead

781

1.060

1.077

997

980

980

0.5 Treasury

106

42

67

63

61

61

0.61 OZB Woningen

4.054

4.786

5.100

5.100

5.100

5.100

0.62 OZB niet-woningen

1.739

2.023

2.114

2.114

2.114

2.114

0.64 Belastingen overig

1.439

1.437

1.417

164

144

124

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

32.900

35.166

35.539

35.578

35.611

35.783

0.8 Overige baten en lasten

15

Totaal baten

6. Bedrijfsvoering

48.068

55.064

46.714

44.200

44.184

44.332

Totaal baten

83.343

78.170

63.758

59.385

59.706

59.308

Lasten

1. Wonen, werk en recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

192

224

132

191

191

191

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14.254

1.015

1.635

148

113

109

3.4 Economische promotie

145

140

124

104

101

101

8.1 Ruimtelijke Ordening

920

2.123

1.707

850

810

810

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

189

788

836

292

932

94

8.3 Wonen en bouwen

2.786

2.829

2.778

2.778

2.778

2.778

Totaal lasten

1. Wonen, werk en recreatie

18.486

7.119

7.212

4.363

4.925

4.083

2. Fysieke leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

5.146

5.079

4.689

4.625

4.944

4.964

2.2 Parkeren

1

23

23

23

23

2.5 Openbaar vervoer

3

6

23

9

9

9

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

2.394

2.579

2.066

2.056

2.061

2.061

7.2 Riolering

2.395

2.464

2.784

2.767

2.747

2.836

7.3 Afval

1.865

2.380

2.631

2.631

2.631

2.631

7.4 Milieu(beheer)

190

538

591

256

217

217

7.5 Begraafplaatsen

382

390

476

460

459

459

Totaal lasten

2. Fysieke leefomgeving

12.375

13.437

13.283

12.827

13.091

13.200

3. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.698

1.756

1.737

1.718

1.726

1.726

6.2 Wijkteams

932

1.148

731

699

699

699

6.3 Inkomensregelingen

5.094

11.858

5.449

5.720

5.720

5.720

6.4 Begeleide participatie

2.511

2.608

2.516

2.559

2.604

2.604

6.5 Arbeidsparticipatie

352

473

420

440

455

455

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

679

792

923

923

923

923

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.983

2.738

2.844

2.809

2.809

2.809

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.477

6.042

5.442

5.447

5.447

5.447

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

304

369

389

389

389

389

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

549

466

469

468

468

468

7.1 Volksgezondheid

1.083

1.239

1.331

1.311

1.304

1.304

Totaal lasten

3. Sociaal domein

21.662

29.489

22.251

22.483

22.544

22.544

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

833

815

701

685

685

681

4.2 Onderwijshuisvesting

964

1.271

979

973

1.119

1.110

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.038

1.463

1.429

1.453

1.453

1.453

5.1 Sportbeleid en activering

24

17

2

2

2

2

5.2 Sportaccommodaties

410

558

264

251

251

251

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

12

21

38

38

38

38

5.4 Musea

12

16

20

20

20

20

5.5 Cultureel erfgoed

199

369

273

273

272

272

5.6 Media

152

160

289

248

248

248

Totaal lasten

4. Sport, cultuur en onderwijs

3.644

4.690

3.995

3.943

4.088

4.075

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

2.580

1.838

1.821

1.763

1.754

1.754

0.2 Burgerzaken

936

578

705

619

624

703

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

2.038

2.135

2.255

2.255

2.239

2.239

1.2 Openbare orde en veiligheid

280

442

393

323

323

323

Totaal lasten

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

5.834

4.993

5.174

4.960

4.940

5.019

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves

4.928

7.781

1.385

20

20

20

0.4 Overhead

9.356

9.499

9.924

9.712

9.666

9.603

0.5 Treasury

19

11

6

-2

-4

3

0.61 OZB Woningen

415

408

479

364

364

364

0.62 OZB niet-woningen

50

33

79

79

79

79

0.64 Belastingen overig

70

127

124

124

124

124

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

3

3

9

9

9

9

0.8 Overige baten en lasten

322

392

635

620

620

620

Totaal lasten

6. Bedrijfsvoering

15.163

18.254

12.641

10.926

10.878

10.822

Totaal lasten

77.164

77.982

64.556

59.502

60.466

59.743

Saldo

1. Wonen, werk en recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

-192

-224

-132

-191

-191

-191

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.930

-54

-11

-9

-4

3.4 Economische promotie

112

26

116

136

139

139

8.1 Ruimtelijke Ordening

-683

-1.985

-1.497

-550

-685

-685

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

-128

-39

-39

-41

-38

-35

8.3 Wonen en bouwen

-1.880

-1.722

-1.623

-1.633

-1.643

-1.643

Totaal saldo

1. Wonen, werk en recreatie

4.159

-3.998

-3.186

-2.288

-2.422

-2.415

2. Fysieke leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

-4.945

-3.802

-4.463

-4.486

-4.854

-4.875

2.2 Parkeren

-1

-22

-22

-22

-22

2.5 Openbaar vervoer

13

11

-6

7

7

7

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

-2.201

-2.499

-2.036

-2.018

-2.023

-2.023

7.2 Riolering

332

355

402

368

368

368

7.3 Afval

241

260

352

352

352

352

7.4 Milieu(beheer)

-145

-533

-586

-251

-212

-212

7.5 Begraafplaatsen

-26

-58

-43

-43

-43

Totaal saldo

2. Fysieke leefomgeving

-6.705

-6.235

-6.417

-6.093

-6.427

-6.448

3. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.666

-1.756

-1.737

-1.718

-1.726

-1.726

6.2 Wijkteams

-932

-1.148

-731

-699

-699

-699

6.3 Inkomensregelingen

-511

-742

-907

-874

-874

-874

6.4 Begeleide participatie

-2.093

-2.608

-2.516

-2.559

-2.604

-2.604

6.5 Arbeidsparticipatie

-352

-473

-420

-440

-455

-455

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-669

-792

-909

-909

-909

-909

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.790

-2.463

-2.549

-2.514

-2.514

-2.514

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-5.477

-6.042

-5.442

-5.447

-5.447

-5.447

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-304

-369

-389

-389

-389

-389

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-549

-466

-469

-468

-468

-468

7.1 Volksgezondheid

-1.083

-1.239

-1.331

-1.311

-1.304

-1.304

Totaal saldo

3. Sociaal domein

-16.426

-18.098

-17.400

-17.328

-17.389

-17.389

4. Sport, cultuur en onderwijs

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

-556

-468

-554

-538

-538

-534

4.2 Onderwijshuisvesting

-405

-1.230

-929

-923

-1.069

-1.060

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-813

-930

-908

-908

-908

-908

5.1 Sportbeleid en activering

-24

-17

-2

-2

-2

-2

5.2 Sportaccommodaties

-373

-557

-263

-250

-250

-250

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

-12

-21

-38

-38

-38

-38

5.4 Musea

-11

-14

-18

-18

-18

-18

5.5 Cultureel erfgoed

-125

-296

-189

-189

-187

-187

5.6 Media

-152

-160

-289

-248

-248

-248

Totaal saldo

4. Sport, cultuur en onderwijs

-2.471

-3.693

-3.190

-3.114

-3.258

-3.245

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

-2.442

-1.735

-1.722

-1.663

-1.654

-1.654

0.2 Burgerzaken

-578

-293

-369

-372

-398

-278

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-2.038

-2.135

-2.235

-2.235

-2.219

-2.219

1.2 Openbare orde en veiligheid

-222

-433

-349

-295

-295

-295

Totaal saldo

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-5.280

-4.596

-4.675

-4.565

-4.566

-4.446

6. Bedrijfsvoering

0.10 Mutaties reserves

2.107

2.769

15

164

154

150

0.4 Overhead

-8.575

-8.439

-8.847

-8.715

-8.686

-8.623

0.5 Treasury

87

32

61

66

64

57

0.61 OZB Woningen

3.640

4.378

4.621

4.736

4.736

4.736

0.62 OZB niet-woningen

1.689

1.990

2.036

2.036

2.036

2.036

0.64 Belastingen overig

1.369

1.310

1.293

40

20

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

32.897

35.163

35.530

35.570

35.602

35.774

0.8 Overige baten en lasten

-307

-392

-635

-620

-620

-620

Totaal saldo

6. Bedrijfsvoering

32.907

36.811

34.074

33.277

33.306

33.510

Totaal raming baten en lasten

6.184

191

-794

-111

-756

-433

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17