BEGROTING 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van woningbouw, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in de structuurvisie, beleidsnota’s en bestemmingsplannen. In deze paragraaf gaan we in op de lopende bouwgrondexploitaties, de realisatie hiervan, de prognose van de te verwachten resultaten, bijbehorende reserves en voorzieningen en  de stand van zaken omtrent vennootschapsbelasting.

Beleid(skaders)

Het grondbeleid is vastgelegd in de Nota grondbeleid. U stelde de nota in januari 2017 vast. In deze nota staan de kaders waarbinnen wij het grondbeleid uitvoeren. Wij kopen slechts in uitzonderingsgevallen zelf grond aan om plannen te kunnen realiseren. Facilitair grondbeleid heeft de voorkeur. Indien initiatieven van derden passen binnen het beleid, verlenen wij medewerking hieraan. De structuurvisie en het bestemmingsplan zijn instrumenten waarin voorwaarden zijn opgenomen. Wij spelen hierin een faciliterende rol en wij sluiten een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar waarin onder andere het kostenverhaal is geregeld. In de structuurvisie staat een uitvoeringsprogramma voor ruimtelijke ontwikkelingen. Wij vragen initiatiefnemers een bijdrage om deze ontwikkelingen uit te kunnen voeren.

Zijn wij grondeigenaar dan betalen wij de gemaakte kosten uit de grondopbrengst. Het grondprijsbeleid werkten wij uit in een grondprijzenbrief. U ontvangt de grondprijzenbrief ter kennisname. Zie bijlage.

De uitgifte van grond gaat via:

 • eigendomsoverdracht;
 • erfpacht (voor bedrijventerreinen en beperkt mogelijk voor woningbouw);
 • pacht;
 • in gebruikgeving;
 • verhuur.

Beleidskader:

 • Nota grondbeleid 2017 - 2020
 • Structuurvisie Gemeente Buren
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Woonvisie 2014
 • Beleidsnotitie Grondprijsbeleid Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Beleidsnotitie Verkaveling Doejenburg II definitieve versie 2017
 • Notitie Bouwen voor behoefte
 • Regionaal Programma Werklocaties 2020
 • Omgevingswet vanaf 1 januari 2022

Externe ontwikkelingen

Wij ontwikkelen de woningbouwlocatie Teisterbant in Kerk-Avezaath. In dit gebied worden 45 woningen van verschillende typen gebouwd. De woningen sluiten aan bij de woonvisie en de notitie bouwen voor behoefte. Initiatieven van derden waaraan wij medewerking verlenen voldoen eveneens aan hetgeen in de woonvisie en de notitie bouwen voor behoefte staat.

In Maurik geven wij een bedrijventerrein uit. Het beleid rondom bedrijventerrein is regionaal vastgesteld in het Regionaal Programma Werklocaties. Op het bedrijventerrein mogen wij maximaal 15 bedrijfswoningen bouwen.

Naast de woningbouw in Teisterbant is woningbouw mogelijk over de periode 2020 tot en met 2024, in de deelgebieden:

 • Beusichem      95 woningen
 • Buren             89 woningen
 • Maurik         158 woningen
 • Lienden        121 woningen
 • Buitengebied  81 woningen

De woningen worden door particuliere initiatieven gerealiseerd.

Risico's

Wij hebben twee actieve grondexploitaties:

 • Teisterbant Kerk-Avezaath
 • Bedrijventerrein Doejenburg II.

Beide plannen worden naar verwachting met een verlies afgesloten. Voor dit verlies is bij de jaarstukken 2019 een voorziening gevormd.
Voor risico's die een relatie met het project hebben, wordt een raming in de grondexploitatie van dat project opgenomen. Mogelijke risico's zijn:

 • meerwerk bij de uitvoering van bouw- en woonrijp maken en sloopwerkzaamheden;
 • meerkosten voor bodemsanering;
 • tegenvallende verkopen;
 • meerkosten planbegeleiding door uitloop van het project.

Daarnaast zijn er risico's die voortkomen uit externe ontwikkelingen en die buiten onze invloed liggen. Deze risico's beperken zich niet tot een bepaald project.
Voor deze risico's reserveren we een bedrag in het weerstandsvermogen. Voorbeelden van mogelijke risico's zijn:

 • partijen die overeenkomsten niet nakomen;
 • projecten waarin de gemeente samenwerkt met een ontwikkelaar;
 • onvoorziene kostenstijging;
 • vertraging in de verkopen.

Conclusie

In de grondexploitatie staat een planning voor de verkoop van de grond. Als wij de grond niet verkopen, dan wordt de investering niet terugverdiend. Het verlies bedraagt dan € 17 miljoen.  
De reserve voor niet verkochte gronden is ruim € 4,5 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17