BEGROTING 2021

Programmaplan

3. Sociaal domein

Omschrijving

Het sociaal domein bestaat uit de beleidsvelden Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van onze inwoners vergroten.

Externe ontwikkelingen

Vernieuwingen jeugdstelsel
Het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ heeft geleid tot het voornemen om het jeugdstelsel te vernieuwen. In verschillende kamerbrieven zijn voorstellen gedaan om de organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. De VNG heeft daarop het initiatief genomen tot het opstellen van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Het doel van de norm is dat gemeenten hun onderlinge samenwerking verstevigen bij het bieden van passende hulp aan kinderen. Hierbij gaat het onder meer om borging van specialistische (zorg)functies en de transformatie van het zorglandschap naar ‘zo thuis mogelijk'. Alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Het komende jaar gebruiken we om de norm te vertalen naar de(boven) regionale en lokale context. Voor de korte termijn is er afgesproken dat iedere jeugdzorgregio in samenwerking met de gecertificeerde Instellingen met een verbeteragenda komt om knelpunten weg te nemen. In 2021 wordt samen met de zeven Gelderse regio’s hieraan gewerkt.

Beschermd wonen
Vanaf 2015 is Beschermd wonen een gemeentelijke taak, bedoeld voor mensen die door psychische problemen 24 uurs zorg of nabijheid nodig hebben. De gemeente Nijmegen beschikt als centrumgemeente over de financiële middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vanaf 2022 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor Beschermd wonen en krijgt daar een budget voor. Het gaat om een ingroeipad van 10 jaar dat past bij het uitgangspunt dat elke gemeente verantwoordelijkheid draagt voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners met behulp van hun eigen netwerk in de eigen omgeving. Met alle gemeenten in Gelderland-Zuid wordt gewerkt aan het opstellen van een regioplan. Met behulp van dit regioplan wordt overeenstemming bereikt over:

 • Spreiding van voorzieningen;
 • Inrichting lokaal versus regionaal;
 • Verdeling van de kosten;
 • Samenwerkingsvorm.

Participatie
Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is relatief (heel) laag. We verwachten dat als gevolg van de coronacrisis dat percentage de komende jaren stijgt, maar nog steeds (veel) lager ligt dan (landelijk) gemiddelde.

Wet inburgering
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment intensief begeleid. Het doel is dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten worden verantwoordelijk voor deze nieuwe taak.

Vroegsignalering
In 2021 is de gemeente via een wijziging in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening verplicht om te doen aan vroegsignalering van schulden bij inwoners. Door middel van het ophalen van betalingsachterstanden bij twee of meerdere partijen kunnen schulden vroeg worden opgespoord. Het hebben van schulden kan verstrekkende gevolgen hebben voor de inwoners die hier mee te maken krijgen. Inwoners zijn gebaat bij het voorkomen van het verergeren van schulden.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

Jaar evaluatie

 1. Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
 2. Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Buren
 3. Verordening verrekening boete bij herhaald misbruik sociale zekerheid gemeente
 4. Verordening handhaving Participatiewet, Bbz, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 5. Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Buren
 6. Verordening individuele studietoeslag gemeente Buren
 7. Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Buren
 8. Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 9. Verordening afstemming Participatiewet, Bbz, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 10. Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Buren 2016-2020
 11. Verordening cliëntenparticipatie Wsw gemeente Buren
 12. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Buren
 13. Verordening participatieregeling minima gemeente Buren
 14. Verordening re-integratie Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Buren
 15. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020–2024 gemeente Buren
 16. Beleidsplan Wmo/Jeugd "samen voor kwaliteit" 2017-2020
 17. Burense visie op het kind
 18. Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Buren
 19. Verordening jeugdhulp gemeente Buren
 20. Notitie Ruimte voor sociaal werk 2018-2020

2010
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2018
2018
2018
2018
2020
2017
2018
2020
2020
2018

Risico's

Gemeente lopen risico’s voor de uitgaven binnen het sociaal domein. Met name de uitgaven van de Jeugdzorg zijn hoger dan de vergoeding die wij daarvoor ontvangen via de rijksbijdrage.

22.214.757

11,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17