BEGROTING 2021

Programmaplan

1. Wonen, werk en recreatie

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsvelden wonen, bedrijvigheid, werkgelegenheid, recreatie en toerisme.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Het zijn van een aantrekkelijke levendige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Externe ontwikkelingen

Gasloos wonen
Het is de ambitie van het klimaatakkoord dat er in 2050 geen gebruik gemaakt wordt van fossiele energie. Dat geldt ook voor de energiebehoefte vanuit wonen (warmte, koken etc.).
(Zie programma 2 - Wat doen we? Activiteit 2.3.1 Vaststellen warmtevisie).

Huisvesting arbeidskrachten
Er is steeds meer aandacht voor de gezonde en veilige huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Daarbij neemt de roep om landelijke richtlijnen voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten toe.

Stikstof
De stikstofproblematiek zorgt voor een beperking van de ontwikkeling waardoor stikstofdepositie ontstaat. De urgentie om maatregelen te treffen om de stikstofdepositie te beperken en natuurherstel in te zetten is groot. Projecten, initiatieven en plannen kunnen, wanneer deze een negatief effect hebben op Natura2000 gebieden, pas doorgaan wanneer er compensatie is. Deze compensatie kan bereikt worden door maatregelen te treffen. De te nemen maatregelen hebben invloed op verschillende sectoren binnen onze gemeente.

Bouwen in alle kernen
In 2021 gaan we op basis van woningbouwprogramma en het woonbeleid (afhankelijk van de behoefte en keuzes van de gemeenteraad voor de komende jaren) in onze kernen bouwen. Ook op recreatief gebied zien we kansen om de bouw van recreatiewoningen een impuls te geven. Op het moment zijn er projecten in uitvoering die doorlopen in 2021. Het gaat om een groot aantal lopende projecten: Teisterband, Oosterweyden, Het Binnen, Landgoed Erichem, Allardhof, Kroonheuvel, Hooghendijck, De Boomgaard, Rehoboth en de recreatieve projecten.  In totaal gaat het nu om omgeveer 300 woningen en 236 recreatiewoningen. Voor zover we kunnen inschatten is de verwachting dat we nog meer woningen mogen bouwen de komende jaren.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een nieuwe wet die gelijk met de Omgevingswet in 2022 in werking treedt. Dit brengt een verandering in de werkwijze bij de ODR en onze gemeente in de vergunningverlening.  
Kwaliteitsborging voor het bouwen is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van het bouwplan, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Ze doen dat op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. In 2020 worden landelijk – vooruitlopend op de invoering van de Wkb in 2022 – proefprojecten met kwaliteitsborging gestart. De kans bestaat dat onze gemeente/ODR meer toezicht moet organiseren op de bouw en de omgevingsveiligheid.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

Jaar evaluatie

  1. Regionaal programma werklocaties 2020-2024
  2. Verordening blijverslening gemeente Buren
  3. Bouwen voor behoefte 2017
  4. Samen Dichtbij
  5. Nota Grondbeleid 2017 - 2020
  6. Woonvisie 2014-2020
  7. Bouwverordening gemeente Buren 2013
  8. Exploitatieverordening gemeente Buren 2005
  9. Welstandsnota 2004

2020

2020
2019
2018
2017
2017
2015
2013
2005
2004

Risico's

Stikstof
De verscherping van de eisen over stikstofdepositie (de neerslag van stikstof op natuurgebieden) kunnen ertoe leiden dat ontwikkelingen in onze gemeente niet mogelijk zijn of worden beperkt.

Afhankelijkheid derde partijen
Voor het uitvoeren van ons woonbeleid zijn we onder andere afhankelijk van corporaties voor de bouw van huurwoningen en van ontwikkelende partijen voor de bouw van koopwoningen. Waar het gaat om wonen en zorg zijn we afhankelijk van de bereidheid van zorgpartijen om te investeren in voorzieningen in onze gemeente.

7.211.440

3,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17