BEGROTING 2021

Strategische opgaven

Transformatie sociaal domein

Omschrijving

Wij hebben de verantwoordelijkheid voor de zorg voor en (inkomens-)ondersteuning van inwoners op meerdere terreinen. Met een toename van taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein heeft onze gemeente ook nieuwe kansen gekregen. Tussen de verschillende onderdelen bestaat een grote samenhang. Hiermee kunnen wij een regiefunctie vervullen en in samenwerking met maatschappelijke partners nagaan welke oplossing het meest passend is. Ondersteuning kan hiermee integraal, lokaal, doeltreffend en meer preventief worden ingezet. Dit noemen we de transformatie.

Om de kansen van de transformatie te pakken is er een volgende stap nodig, namelijk een integrale visie op het sociaal domein die de wetten overstijgt. We hebben een visie opgesteld die antwoord geeft op de vragen: ‘Wat is onze missie?’, ‘Hoe werken we samen?’ en ‘Welke stappen zijn er nodig om daar te komen?’.
De visie op de transformatie van het sociaal domein is op 29 september 2020 door uw raad aangenomen. Nu de visie is vastgesteld zijn we aan het werk om de integrale beleidsplannen op te stellen. Ook zijn wij aan de slag gegaan om, in overleg met de werkgroep Sociaal Domein, stuurinformatie te ontwikkelen zodat u als raad de ontwikkelingen, de kosten en de resultaten binnen het sociaal domein kunt volgen.

De missie van onze gemeente is: ‘Iedereen doet mee’. Want of het nu over zorg, werk, opgroeien, verenigingsleven of gezondheid gaat, het uiteindelijke doel is om deelname aan de maatschappij mogelijk te maken. Meedoen zorgt voor verbinding met de mensen om je heen. Deze verbinding is belangrijk om je goed en gelukkig te voelen. Om deze missie te bereiken is het belangrijk dat inwoners vitaal zijn. Aan deze vitaliteit wordt gewerkt door ons te richten op drie pijlers:

  • een zinvolle daginvulling;
  • een gezonde leefstijl;
  • een sterk netwerk.

Naast wat we willen bereiken is beschreven hoe we dit willen bereiken. Dit is uitgewerkt in vijf uitgangspunten. We willen als organisatie werken op een manier die kan worden omschreven als: ‘integraal en kerngericht’, ‘nauwkeurig en efficiënt’, ‘kwalitatieve en structurele oplossingen voor complexe hulpvragen’, die zich richt op ‘preventie en vroegsignalering’ en waarvan de kosten aanvaardbaar zijn. Deze uitgangspunten hebben we vertaald naar het uitvoeringsplan. De missie, pijlers en het uitvoeringsplan zijn het fundament voor de strategische opgave transformatie sociaal domein.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

We werken de vastgestelde visie verder uit en geven hierdoor verder vorm aan de transformatie.

Externe ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de transformatie.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

Jaar evaluatie

  • Visie op het sociaal domein

2020

Risico's

Gemeenten lopen risico's voor de hoogte van de uitgaven binnen het sociaal domein. Met name de uitgaven van de Jeugdzorg zijn hoger, dan de vergoeding die wij daarvoor ontvangen via de rijksbijdrage.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17