BEGROTING 2021

Programmaplan

6. Bedrijfsvoering (inclusief algemene dekkingsmiddelen)

Omschrijving

Dit programma omvat de bedrijfsvoering, hieronder verstaan we alle activiteiten die ondersteunend zijn aan het bestuur en de organisatie. Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die niet op voorhand verbonden zijn aan bepaalde programma's. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om algemene belastingen en de algemene uitkering (de belangrijkste uitkeringen van het Rijk).

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

 • Onze organisatie is een volwaardige partner van ons bestuur;
 • Het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Externe ontwikkelingen

Herijking Gemeentefond s
Via het Gemeentefonds krijgen we geld van het Rijk om onze taken uit te kunnen voeren. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo’n € 30 miljard en wordt vanaf 2022 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken samen met de gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan worden. Uit het eerste onderzoek lijkt dat stadsgemeenten er flink op vooruit gaan en plattelandsgemeenten er flink op achteruit. In 2020 wordt nader onderzoek gedaan naar d eoorzaak van deze verschillen. In 2021 verwachten we de definitieve resultaten.

Digitalisering overheid
De digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering is geen vrijblijvende ontwikkeling meer. Zo zijn er 10 wetten en Europese richtlijnen waaraan we moeten (gaan) voldoen. Hier zitten grote gevolgen aan vast voor onze in- en externe informatievoorziening. Vooral de verplichtingen vanuit de Wet open overheid (Woo) en de Wet elektronisch publiceren (Wep) om actief informatie (geanonimiseerd) openbaar beschikbaar te gaan stellen en het (verplicht) aansluiten op landelijke voorzieningen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI) hebben veel impact op onze bedrijfsvoering.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

Jaar evaluatie

 1. Diverse verordeningen belastingen en leges (link naar paragraaf)
 2. I&A plan 2020-2024
 3. Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet)
 4. Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet)
 5. Financiële en planning en controlverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet)
 6. Nota garantstellingen en leningen
 7. Nota reserves en voorzieningen
 8. Nota verbonden partijen
 9. Nota waardering- en afschrijvingsbeleid
 10. Algemeen belangbesluit Wet Markt en Overheid
 11. Verordening precariobelasting kabels en leidingen gemeente Buren 2016
 12. Treasurystatuut gemeente Buren 2018
 13. Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2017-2020
 14. Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Buren 2010

2020
2012
2011
2020
2020
2020
2020
2019
2014
2016
2018
2019
2010

Risico's

Herijking Gemeentefonds
Het risico bestaat dat we door de herijking van het Gemeentefonds minder geld van het Rijk ontvangen. Als bandbreedte wordt een bedrag tussen de € 0 en € 100 per inwoner genoemd. Voor onze gemeente gaat het om maximaal € 2,6 miljoen.

Structureel sluitende meerjarenbegroting
Vanaf het begrotingsjaar 2022 is de meerjarenbegroting niet structureel in evenwicht, onze uitgaven (lasten) worden onvoldoende gecompenseerd met inkomsten (baten).Daarnaast zorgen externe ontwikkelingen, zoals de herijking van het Gemeentefonds, de effecten van de coronacrisis en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, ervoor dat de toekomst financieel onzeker is.

11.065.638

5,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17