BEGROTING 2021

Strategische opgaven

Duurzaamheid

Omschrijving

Wij zorgen voor een aantrekkelijke, leefbare wereld nu en ook voor toekomstige generaties.
We werken aan duurzaamheid. Dit doen we door schone energie op te wekken en het besparen van energie te stimuleren. Ook willen we zorgen dat de gemeente in 2050 klimaatbestendig is ingericht en zo klaar is voor de veranderende weersomstandigheden. Tot slot zetten we ons in voor het optimaal (her)gebruik van grondstoffen in onze gemeente. We gaan daarbij zelf het goede voorbeeld geven.
Dat willen we doen met actieve deelname en initiatieven van onze inwoners.

Wat willen we? (Hoofddoelstelling)

We werken aan duurzaamheid om in 2050 alleen fossielvrije energie te gebruiken, klimaatbestendig is ingericht te zijn en grondstoffen maximaal te (her-)gebruiken.

Externe ontwikkelingen

De ontwikkeling van duurzaamheid kent een sterke regionale en landelijke samenhang. Dat geldt voor de ontwikkeling van RES1.0 met ambities rond energie opwekking en warmte. Dat geldt ook voor klimaatmaatregelen, zoals opgenomen in de regionale Adaptatie Strategie en het uitvoeringsplan. Verder is dit een uitvloeisel van nationale ambities als het klimaatakkoord. Die ambities worden vastgelegd in wetgeving zoals de Klimaatwet en de Warmtewet. De eerste wet gaat landelijke kaders geven voor de uitvoering van de energietransitie en de tweede voor de warmtetransitie.
Lokaal vraagt de uitvoering nadrukkelijk om participatie van onze inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Daar zetten we op in. Dit doen we in samenhang met kerngericht werken.

Beleidskaders

Jaar vaststelling

Jaar evaluatie

  • Startnotitie Klimaatvisie
  • Klimaatvisie
  • Regionale Energie Strategie bod

2019
2020
2020

Risico's

Er wordt in 2021 gestart met verschillende trajecten rond energie en klimaatadaptatie. Dat kent een budgetrisico. Zo kunnen gezamenlijke regionale ontwikkelingen op deze terreinen voor nieuwe initiatieven of projecten een bijdrage van onze gemeente vragen waar nu nog niet in is voorzien. Het kan noodzakelijk zijn die middelen vrij te maken, omdat het een samenwerking of een vervolg van een eerder initiatief of project is. Dat kan ook het geval zijn bij eigen projecten of initiatieven.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17