BEGROTING 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft aan hoe de financiële positie van de gemeente zich verhoudt tot de risico's. Om dat te kunnen beoordelen, geven we inzicht in de risico's. Het aanwezige weerstandsvermogen zetten we af tegen de benodigde weerstandscapaciteit om de risico's financieel te kunnen afdekken.

Beleid(skaders)

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het beleid op het terrein van risicomanagement heeft als het doel:

  • het inzichtelijk maken van en sturen op (financiële) risico’s;
  • het vergroten van het risicobewustzijn;
  • het voorkomen van onaangename (financiële) verrassingen;
  • het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen, minimaal ratio 1,0.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

Risico's

De risico's vermelden we in deze paragraaf onder het subhoofdstuk 'Overzicht risico's'.

Conclusie

Een houdbare begroting gaat over het maken van keuzes en daarbij gaat het om de vragen zoals:

  • zijn we financieel wendbaar of keerbaar, ook op de langere termijn?
  • kunnen we de financiële risico's aan?
  • is er ruimte voor nieuw beleid?

De basis voor houdbare gemeentefinanciën is gelegen in een meerjarenbegroting die structureel en reëel in evenwicht is. Onze begroting is in de komende jaren structureel niet in evenwicht en dit betekent dat we beleidskeuzes moeten maken. Houdbare gemeentefinanciën vergen echter meer dan dat. Wel is het zo dat we bij financiële tegenslag voldoende mogelijkheden hebben om de eerste klappen op te vangen. De geïnventariseerde risico's zijn namelijk voldoende afgedekt in het weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17