BEGROTING 2021

Paragrafen

Financiering

Inleiding

Het vermijden en beheersen van risico's op het gebied van financiering vormen een verplicht begrotingsonderdeel op basis van de Wet Fido. De nadruk ligt op het bieden van inzicht in de uitvoering van de treasuryfunctie. Die treasuryfunctie van de gemeente omvat alle activiteiten die voorzien in de vermogensbehoefte van de gemeente. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: het op tijd betalen van uitkeringen, subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor trekt de gemeente korte geldleningen (kasgeld) aan. Om investeringen in de gemeente mogelijk te maken, trekt de gemeente geldleningen aan met een langere looptijd. Het financieringsbeleid is nodig om de rente die de gemeente moet betalen op de aangetrokken leningen te beheersen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken. Een laatste aandachtsveld binnen de treasuryfunctie is het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties in het kader van de publieke taak.

Beleid(skaders)

De wettelijke kaders voor beheersing van de financiële risico's uit de Wet Fido zijn verder uitgewerkt in het gemeentelijke uitvoeringsbesluit, het Treasurystatuut gemeente Buren 2018. Daarnaast geldt de verplichting uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om alle rentebaten en lasten te presenteren onder het taakveld Treasury. Ook gelden de regels uit de Notitie Rente 2017 van de commissie BBV.

Externe ontwikkelingen

Rentetarieven
De verwachting is dat de werkelijke rentetarieven voor langlopende leningen in 2021 op ongeveer hetzelfde lage niveau blijven als in 2019 en 2020, tenzij de ECB het rentebeleid wijzigt. Het ECB-rentebeleid is er op gericht om het investeringsniveau, ook van de overheden, omhoog te brengen.

Risico's

Renterisico
Het grootste risico op het gebied van financiering is het renterisico. Het renterisico lopen we als we langlopende leningen aantrekken (en eventueel uitzetten) bij veranderingen in de hoogte van de rente. Rente is de prijs voor het lenen van geld. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering van langlopende leningen te beheersen. Hoe meer de aflossing van de leningen in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij de herfinanciering.

Liquiditeitsrisico
We lopen geen liquiditeitsrisico omdat we als gemeente voldoende leningen aan kunnen trekken waarmee we tijdig aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Conclusie

In de komende jaren zijn de financieringsrisico's van onze gemeente klein.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17