BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Presentatie van het structureel begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo begroting ( saldo baten en lasten voor verrekening reserves)

- 582

- 148

- 183

95

Toevoeging en onttrekking aan reserves

+ 765

+ 164

+ 154

+ 150

Saldo begroting (saldo baten en lasten na bestemming)

+ 183

+ 17

- 29

+ 245

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

+ 1.168

- 293

- 206

- 206

Structureel saldo begroting  (saldo baten en lasten)

+ 1.351

- 276

- 235

+ 39

Nadere toelichting incidentele baten en lasten per programma:

Programma - Omschrijving (lasten)

2021

2022

2023

2024

Programma Wonen, werk en recreatie

- Inhuur ten behoeve van particuliere woningbouwinitiatieven

400

- Actualiseren van de huidige bestemmingsplannen (verouderde buiten en komgebied plannen) naar een omgevingsplan

99

- Inhuur projectleider Omgevingswet

65

40

- Projectkosten Omgevingswet

285

- Aanleg plateaudrempel T-splitsing De Roskam-Bernhardlaan plan Hooghendijck

42

- Incidenteel < € 25.000

81

20

20

20

Totaal

972

60

20

20

Programma Fysieke leefomgeving

- Inhuur ten behoeve van project glasvezel

85

- Medewerker duurzaamheid

34

34

- Inhuur en uitvoering klimaatadaptatie

320

- Incidenteel < € 25.000

47

Totaal

486

34

Programma Sociaal domein

- In het kader van kerngerichte zorg houden we twee pilots. Eind 2021 gaan we evalueren en kijken of dit project een vervolg krijgt

50

- Brede aanpak dak- en thuiswerkloosheid: we ontvangen eenmalig geld van het Rijk ter voorbereiding van de decentralisatie per 2022 van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

32

- Incidenteel < € 25.000

30

Totaal

112

Programma Sport, cultuur en onderwijs

- Voor de implementatie van het nieuwe model bibliotheekwerk en leesstimulering is eenmalig geld nodig

70

- Incidenteel < € 25.000

16

Totaal

86

Programma Inwoners, bestuur en veiligheid

- In 2021 zijn er verkiezingen. Vanwege corona maken we eenmalig extra kosten

53

- Extra inhuur ten behoeve van de strategische opgaven Visie op dienstverlening en Kerngericht werken

115

- Extra inhuur om onze ambitie op het gebied van openbare orde en veiligheid vastgesteld in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 'Samen voor veiligheid' waar te maken

70

Totaal

238

Programma Bedrijfsvoering

-  In 2021 brengen we de voormalige griffier als bovenformatief onder bij de ambtelijke organisatie

90

- Extra formatie wethouder

50

25

- ICT uitvoeringskosten voor de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt

307

307

307

307

- Diverse functies zijn alleen voor het jaar 2021/2022

218

17

- De precariobelasting is in 2022 afgeschaft. Om de vervallen opbrengst te compenseren bouwen we een buffer op via een storting in de algemene reserve. Conform begrotingsvoorschriften is deze storting incidenteel

460

- Storting in de reserve Algemene reserve geblokkeerd (weerstandsvermogen)

905

- Incidenteel < € 25.000

9

Totaal

2.039

349

307

307

Subtotaal incidentele lasten

3.933

443

327

327

Programma - Omschrijving (baten)

2021

2022

2023

2024

Programma Wonen, werk en recreatie

- Bijdrage projectontwikkelaars vanuit particuliere woningbouwinitiatieven

- 75

- 175

- Onttrekking reserve Risico's grondexploitaties

- 750

- Onttrekking reserve Overlopende posten ten behoeve van actualisatie huidige bestemmingsplannen

- 99

- Incidenteel < € 25.000

- 11

Totaal

- 935

- 175

Programma Fysieke leefomgeving

- Project glasvezel: extra leges en degeneratievergoeding

- 86

- Onttrekking reserve Beheer en onderhoud Tollewaard

- 20

- 10

Totaal

- 106

- 10

Programma Sociaal domein

- Onttrekking reserve Sociaal domein

- 75

Totaal

- 75

Programma Sport, cultuur en onderwijs

- Onttrekking reserve Overlopende posten ten behoeve van aanpassing openbare ruimte kavel Zoelmond (voormalig dorpshuis)

- 16

- Incidenteel < € 25.000

- 15

-15

- 15

- 15

Totaal

- 31

- 15

- 15

- 15

Programma Inwoners, bestuur en veiligheid

- Onttrekking reserve Overlopende posten

- 53

Totaal

- 53

Programma Bedrijfsvoering

- Onttrekking Algemene reserve

- 905

- ICT bijdrage van de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt

- 518

- 518

- 518

- 518

- Diverse functies in 2021/2022 waarvoor we een bijdrage van de provincie ontvangen

- 97

- 17

- Onttrekking reserve I&A-plan 217-2021

 - 44

Totaal

-1.564

- 535

- 518

- 518

Subtotaal incidentele baten

-2.764

- 735

- 533

- 533

Totaal incidentele baten en lasten

+1.168

- 293

- 206

- 206

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17