BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

-390

135

8.1 Ruimtelijke ordening - Omgevingswet

-65

-40

Door de coronacrisis en het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is het noodzakelijk om de programmamanager voor de Omgevingswet (langer) in te huren. In 2021 werken we verder aan de implementatie, integrale (raads)werkgroepen, regionale bijeenkomsten en het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Na de invoering in 2022 gaat het om de begeleiding en afstemming van de producten en systemen om deze vervolgens goed te borgen en de evaluatie.

8.1 Ruimtelijke ordening - ruimtelijke initiatieven

-400

Eind 2020 leggen wij het woningbouwprogramma en het woonbeleid aan u ter besluitvorming voor. De komende jaren ligt de focus op meer bouwen voor onze inwoners om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierdoor ontstaat een toename van het aantal projecten en bestemmingsplanprocedures. De toename van het aantal projecten is breed. Zowel initiatieven rond wonen, recreëren als duurzaamheidsprojecten (zonneparken en windenergie) worden ingediend of zien we op ons afkomen. Om deze ontwikkelingen, in ieder geval in 2021, goed te kunnen managen is extra ondersteuning noodzakelijk. Het gaat hierbij om functies als projectleider, projectjurist, beleidsmedewerker ruimte en ondersteuning. Alleen dan is het mogelijk om voortvarend projecten op te pakken en de komende jaren te voldoen aan de woningbehoefte. Wij stellen u voor hiervoor een budget van € 400.000 in 2021 beschikbaar te stellen.

Deze kosten brengen wij deels in rekening bij de projectontwikkelaars via een voorovereenkomst/anterieure overeenkomst. Zie ook de voorgestelde begrotingswijzing met de extra geraamde opbrengsten.
In de komende jaren krijgen we meer structurele inkomsten uit onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting en leges.
Op grond van de nieuwe Nota Kostenverhaal, welke wij u voor behandeling in december voorleggen, wordt het mogelijk dat wij per (recreatie)woning/parkeerfonds een eenmalige bijdrage ontvangen.

8.1 Ruimtelijke ordening - vergoeding ruimtelijke initiatieven

75

175

Op basis van het vast te stellen woningbouwprogramma en het woonbeleid leggen wij de komende jaren de focus op meer bouwen voor onze inwoners om aan de vraag te kunnen voldoen. Voor deze projecten maken wij extra kosten. Zie de voorgestelde begrotingswijziging 8.1 Ruimtelijke ordening - ruimtelijke initiatieven.
Deze kosten brengen wij deels in rekening bij de projectontwikkelaars via een voorovereenkomst/anterieure overeenkomst. Vooralsnog gaan we uit van extra opbrengsten voor een bedrag van € 75.000 in 2021 en € 175.000 in 2022.

Daarnaast krijgen wij in de komende jaren meer structurele inkomsten uit onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting en leges. Ook biedt de nieuwe Nota Kostenverhaal, welke wij u voor behandeling in december voorleggen, de mogelijkheid dat wij per (recreatie)woning/parkeerfonds een eenmalige bijdrage ontvangen. Deze extra opbrengsten kunnen wij nog niet kwantificeren en hebben wij nog niet financieel vertaald in deze begroting. Dit zal de komende begrotingen of tussentijds via de bestuursrapportages plaatsvinden.

2. Fysieke leefomgeving

-87

-82

-43

-43

0.4 Overhead - gegevensbeheerder openbare ruimte

30

30

30

30

Deze noodzakelijke expertise huren wij steeds in. Door deze functionaris in dienst te nemen zijn we goedkoper uit en kunnen we starten met duurzaam gegevensbeheer. Dit is belangrijk voor onze dienstverleningsovereenkomst met de Avri en uitvragen voor groen, openbare verlichting, straatmeubilair en weg- en rioolbeheer, maar ook in aansluiting op onze behoefte aan datagericht werken.

7.4 Milieu(beheer) - beleidsmedewerker duurzaamheid

-42

-42

-42

-42

Onze gemeente heeft geen (beleids)medewerker afval. We zien juist dat op dit terrein meer afstemming en beleidskeuzes worden gevraagd van onze gemeente. Deze medewerker kan ook de interne afstemming van het regionale uitvoeringsplan klimaat adaptatie (RAS) en de uitvoering daarvan oppakken. Wij stellen u voor een structureel budget van € 42.000 beschikbaar te stellen.

7.4 Milieu(beheer) - duurzaamheid en milieu

-34

-34

Voor het versterken van de ontwikkeling van duurzaamheid is een structurele aanpak van informatie, communicatie en participatie (intern en extern) noodzakelijk. Ook hebben wij behoefte aan algemene ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten en ander regel- en uitzoekwerk. Hiervoor vragen wij voor 2021 en 2022 een extra budget van € 33.500.

7.4 Milieu(beheer) - ontwikkeling advies en energiebewustzijn

-41

-36

-31

-31

We vragen budget voor een cofinanciering bij de zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik (RRE-regeling) voor de regionale energieloketten en een bijdrage aan eCoBuren. Bij het laatste gaat het om een aflopende bijdrage voor het opstarten van de lokale energiecoöperatie en een bijdrage voor een pakket aan diensten die voor onze gemeente uitgevoerd wordt. Het gaat hierbij om een lokale energiemarkt, informatieve energiecafés etc. In 2021 werken we verder aan het maken van prestatieafspraken met EcoBuren. Het gaat dan vooral om de activiteiten die zij voor ons de komende jaren gaan realiseren.

3. Sociaal domein

-30

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - participatieraad

-10

Er is budget nodig voor training en scholing van de participatieraad en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Daarnaast moet de werving van een voorzitter en leden plaats gaan vinden. In totaal is hiervoor een budget van € 10.000 noodzakelijk. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

7.1 Volksgezondheid - gezondheidsbeleid

-20

Voor de evaluatie van het huidige beleid en het organiseren bijeenkomsten in het kader van onze ambities inzake het nieuwe gezondheidsbeleid is voor 2021 een budget van € 20.000 noodzakelijk.

6. Bedrijfsvoering

-81

04. Overhead - procesmanager IBOR

-81

Onze gemeente heeft met de Avri een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Zij voeren voor ons het onderhoud uit in de openbare ruimte, de zogenaamde IBOR-taken en daarnaast de taken op het gebied van afval.    
De kosten voor de uitvoering van de IBOR-taken binnen het contract met Avri bedragen ruim € 2,6 miljoen. Het gaat hier om een groot budget dat sturing vraagt.       
In 2019 zijn we hiermee gestart door een contractmanager Avri-IBOR in te huren. Hierdoor heeft de regie op IBOR in 2019 een positieve ontwikkeling doorgemaakt: de DVO is herzien en de regionale samenwerking is weer in gang gezet. Om deze lijn door te kunnen trekken hebben wij behoefte aan een procesmanager IBOR voor 32 uur per week. Wij stellen u voor een budget van € 81.000 beschikbaar te stellen. In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de IBOR-taken is dit voorlopig alleen voor 2021.

Totaal nieuw beleid - noodzakelijk

-588

53

-43

-43

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17