BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

-20

3.4 Economische promotie - nota recreatie en toerisme

-20

Om een impuls te geven aan onze ambities op economische gebied willen wij een nota recreatie en toerisme opstellen. Hiervoor is een eenmalig budget van € 20.000 noodzakelijk.

2. Fysieke leefomgeving

-24

2.5 Openbaar vervoer - duurzame veerverbinding

-14

Uiterwaarde is voornemens de verenvloot te verduurzamen door de veren elektrisch te laten varen. Voor onze gemeente geldt dit voor het voetveer tussen Rhenen en Lienden.
Dit betekent voor onze bijdrage in 2021 een uitzetting met € 13.735.

7.4 Milieu(beheer) - nota dierenwelzijn

-10

In ons coalitieakkoord hebben wij het opstellen van een nota dierenwelzijn in 2021 opgenomen. De juiste expertise om een beleid voor dierenwelzijn specifiek voor onze gemeente te ontwikkelen is binnen onze organisatie niet aanwezig. Voor het opstellen van deze nota is daarom incidenteel een budget van € 10.000 voor externe ondersteuning nodig.

3. Sociaal domein

-50

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - kerngerichte zorg

-50

In het kader van kerngerichte zorg lopen er twee pilots met een dorpscontactpersoon in Kerk-Avezaath en stadscontactpersoon in Buren-Stad en Asch. Deze werkwijze past binnen de visie van kerngericht werken, leefbaarheid en transformatie. Beide contactpersonen voeren activiteiten uit in het kader leefbaarheid en preventieve zorg.
In 2021 gaan wij evalueren en bekijken wij of voortzetting gewenst is gezien de uitvoering van de strategische opgaven Kerngericht Werken en Transformatie op het Sociaal Domein. Om te voorkomen dat er een lacune ontstaat willen wij de projecten in 2021 voortzetten.
Wij stellen u voor hier in 2021 € 50.000 beschikbaar te stellen.

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-2

-2

-2

-2

1.2 Openbare orde en veiligheid - opvang zwerfdieren

-2

-2

-2

-2

Voor het opvangen van zwerfdieren (onder andere vogels) willen wij een bedrag aan de Wildopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel beschikbaar stellen. Dit is een bijdrage voor de opvang van dieren die niet onder de wettelijke taak vallen. Hiervoor is een structureel budget van € 2.000 noodzakelijk.

6. Bedrijfsvoering

-21

-21

-21

-21

0.4 Overhead - waardering personeel

-21

-21

-21

-21

Als goed werkgever is het wenselijk om zo nu en dan iets te kunnen doen in het kader van waardering naar het personeel. Hierbij valt te denken aan het organiseren van een teambijeenkomst op een locatie buiten het gemeentehuis of het verstrekken van een kerstattentie. We stellen hierbij de voorwaarde dat dit budget besteed wordt bij lokale ondernemers om de lokale economie te stimuleren.
Wij gaan uit van een bedrag van € 50 per persoon (ongeveer 200 mensen, inclusief externen). Over dit bedrag is belasting verschuldigd vanwege het overschrijden van de vrije ruimte. Het totale benodigde budget ramen wij op € 21.000.

Totaal nieuw beleid - wenselijk

-117

-23

-23

-23

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17