BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

20

20

20

3.1 Economische ontwikkeling - uitwerking Nota Economie

-20

Wij bieden u de nota Economie voor behandeling in december 2020 aan. Voor de uitwerking van een aantal onderwerpen is budget voor de proceskosten nodig. We stellen u voor hier in afwachting van uw besluitvorming een voorlopig bedrag van € 20.000 voor 2021 op te nemen.

3.4 Economische promotie - toeristenbelasting arbeidsmigranten

20

20

20

20

In december bieden wij u de nota Kostenverhaal ter vaststelling aan. Een van onze voorstellen betreft het heffen van toeristenbelasting voor overnachtingen in panden waarin arbeidsmigranten gehuisvest worden. De verwachte extra opbrengst hiervan is € 20.000 per jaar.

4. Sport, cultuur en onderwijs

-150

-109

-259

-259

4.2 Onderwijshuisvesting - integraal huisvestingsplan (IHP)

-150

-150

Het nieuwe IHP is in voorbereiding. Wij bieden u dit voor de zomer 2021 ter bespreking aan. In de wetenschap dat er uit het IHP nieuwe lasten ontstaan, stellen wij u voor om vooruitlopend hierop al een stelpost in de begroting op te nemen van € 150.000 met ingang van 2023. Dit is het eerste jaar dat er daadwerkelijk kosten (kapitaallasten) kunnen ontstaan.

5.6 Media - bibliotheekwerk en leesstimulering

-150

-109

-109

-109

Vanwege de aanpak van taalachterstanden bij kinderen en laaggeletterdheid bij volwassenen is in 2021 een extra budget van € 80.000 nodig en structureel van € 109.000.
Voor het implementeren van het nieuwe model bibliotheekwerk en leesstimulering is in 2021 incidenteel een budget van maximaal € 70.000 nodig.

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-3

-3

-3

-3

0.1 Bestuur - jongerenraad

-3

-3

-3

-3

In verband met het instellen van een jongerenraad in onze gemeente is een structureel budget van € 2.600 noodzakelijk. Wij stellen u voor dit budget beschikbaar te stellen.

Totaal stelpost - besluitvorming raad

-153

-92

-242

-242

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17