BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

-198

-277

-277

-277

2. Fysieke leefomgeving

-402

-82

-82

-82

3. Sociaal domein

-337

-245

-245

-245

4. Sport, cultuur en onderwijs

-155

-155

-155

-155

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-189

-106

-81

-81

6. Bedrijfsvoering

71

155

135

115

Totaal autonome ontwikkelingen

-1.210

-710

-705

-725

Toelichting financiële ontwikkelingen

In deze paragraaf presenteren wij de verschillen groter dan € 25.000.

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

-277

-277

-277

-277

8.3 Wonen en bouwen - Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

-277

-277

-277

-277

Uit de bestuursrapportage 2020 blijkt dat de bijdrage aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 2021 structureel met € 277.000 omhoog gaat. In de eerder vastgestelde begroting 2021 was dit € 301.000. Hiervan is € 100.000 meerwerk voor werkzaamheden die wij als gemeente extra door de ODR uit laten voeren. In 2021 onderzoeken hoe we dit anders vorm kunnen geven.
Overigens treedt de Omgevingswet per 2022 in werking. Mogelijk leidt dit nog tot andere werkzaamheden en dus een andere bijdrage aan de ODR.

2. Fysieke leefomgeving

-53

-53

-53

-53

7.3 Afval - Avri

77

77

77

77

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling hebben we aangepast op basis van de begroting 2021 van de Avri. Het voordeel betreft een hogere BTW teruggave. De kosten van Avri stijgen, waardoor we  meer BTW kunnen declareren. Dit levert per saldo een voordeel van € 77.000 op.

Verschillende taakvelden - IBOR 2021 (Avri)

-130

-130

-130

-130

Wij stellen voor onze begroting aan te passen volgens de begroting Integraal Beheer Openbare Ruimte 2021 van de Avri.

3. Sociaal domein

49

49

49

49

6.2 Wijkteams - salarisstaat 2021

292

292

292

292

Drie medewerkers van Stichting MEE Gelderse Poort zijn bij onze gemeente in dienst getreden. Hiervoor is bestaand budget binnen taakveld Wijkteams naar beneden bijgesteld.
De salariskosten van de medewerkers zijn verwerkt in onze salarisbudgetten. Zie ook de begrotingswijziging 0.4 Overhead - salarisstaat 2021.

6.4 Begeleide Participatie - begroting GR Werkzaak

-82

-82

-82

-82

Op basis van de begroting van de uitvoerende organisatie GR Werkzaak Rivierenland en de te ontvangen rijksbijdrage voor mensen met een indicatie voor sociale werkvoorziening dienen onze budgetten aangepast te worden. De rijksbijdrage is onvoldoende om alle uitvoeringskosten te dekken. Dit is omdat de rijksbijdrage wordt berekend met een kleiner aantal WSW'ers dan wij in werkelijkheid hebben. Daarnaast loopt er nog een onderzoek bij GR Werkzaak Rivierenland over de verdeelsystematiek. De structureel hogere kosten bedragen ruim € 82.000. Wij stellen u voor het budget aan te passen.

7.1 Volksgezondheid - jeugdgezondheidszorg

-57

-57

-57

-57

De kosten voor het uitvoeren van onze wettelijke taak op het gebied van de jeugdgezondheidszorg stijgen door de verhoging van de lonen (CAO sociaal werk).
Daarnaast neemt het aantal kinderen toe. Wij verwachten een toename van 850 naar 948.
Het totale budget dient met € 57.000 verhoogd te worden.

Verschillende taakvelden - actualisatie begroting GGD

-104

-104

-104

-104

De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen hebt u in de raadsvergadering van 23 juni 2020 vastgesteld. Voor de begroting van de GGD betekent dit een extra structurele last van in totaal € 104.123.

4. Sport, cultuur en onderwijs

-134

-134

-134

-134

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - verschillende ontwikkelingen

-34

-34

-34

-34

Wij stellen voor de begroting aan te passen voor diverse autonome ontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om stijging van de exploitatiekosten van de gemeentelijke woningen en een lagere opbrengst van grondverkopen vanwege vermindering aantal te verkopen gronden en gebouwen.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - leerlingenvervoer

-100

-100

-100

-100

In 2020 heeft de regionale aanbesteding voor een nieuw vervoersysteem plaatsgevonden. Op basis van het nieuwe contract en de toename van het gebruik van het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren moeten wij het budget verhogen.

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-95

-95

-95

-95

1.1 Crisisbeheersing - VRGZ

-95

-95

-95

-95

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) hebben wij aangepast conform begroting 2021 van de VRGZ.

6. Bedrijfsvoering

-1.025

-855

-838

-838

0.4 Overhead - salarisstaat 2021

-790

-620

-603

-603

De personeelslasten stijgen met ingang van 2021 als gevolg van CAO en pensioenpremie. De incidentele stijging van € 90.000 in 2021 is het gevolg van uw besluit om de salariskosten van de voormalige griffier als bovenformatief onder te brengen bij de ambtelijke organisatie. Verder zijn drie medewerkers van Stichting MEE Gelderse Poort in dienst getreden. Hiervoor is bestaand budget binnen het taakveld Wijkteams naar beneden bijgesteld. De extra salariskosten worden voor een bedrag van € 292.000 gedekt door het verlagen van dit budget. Zie 6.2 Wijkteams. Ook is een medewerker van onze gemeente via de provincie bij de regio gestationeerd. Hiervoor ontvangen we in 2021 een bedrag van € 97.000. Zie de wijziging bij de baten.

0.4 Overhead - stelpost individueel keuzebudget (IKB)

-35

-35

-35

-35

We ramen de loonkosten, inclusief het bedrag voor het IKB. In de praktijk nemen medewerkers verlof op uit het IKB. Het IKB keren we dan niet uit in salaris. Met deze stelpost verlagen we de salariskosten. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat medewerkers vaker kiezen voor salaris in plaats van verlof. Als gevolg hiervan stellen wij voor de stelpost te verlagen.

0.5 Treasury - beleggingen

-30

-30

-30

-30

Wij verwachten de komende jaren op basis van de bijgestelde regelgeving en winstverwachtingen (wegens grote investeringen) een structureel lagere dividenduitkering van Vitens.

0.61 OZB woningen - actualisatie opbrengsten

105

105

105

105

Op basis van de werkelijke opbrengsten in de afgelopen jaren kan de raming structureel met een bedrag van € 35.000 naar boven worden bijgesteld.
Bovendien zijn 204 woningen in 2019 opgeleverd, dit betekent met ingang van 2021 een structurele extra opbrengst van ongeveer € 70.000. Het gaat hierbij om de volgende woningen: Oosterweijden Maurik: 98 woningen
Voorstraat Lienden: 53 woningen
Hooghendijk Beusichem: 36 woningen
Scharenburg Zoelen: 17 woningen
De totale raming kan met € 105.000 worden bijgesteld.

0.8 Overige baten en lasten - vervanging bij ziekte

-275

-275

-275

-275

De afgelopen jaren blijkt dat het budget van € 275.000 voor vervanging in verband met ziekte te laag is. Uit benchmarks met andere gemeenten blijkt ook dat 5% de norm is. Bij de kaderbrief besloot u het budget te verhogen naar 5% van de loonsom.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17