BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

ACTIVA

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

PASSIVA

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(bedragen x € 1.000)

31-12-19

1-01-20

1-01-21

1-01-22

1-01-23

1-01-24

31-12-19

1-01-20

1-01-21

1-01-22

1-01-23

1-01-24

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

- Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Eigen vermogen:

- Materiële vaste activa

30.244

30.244

38.331

38.216

37.512

37.021

- Algemene reserves

10.644

10.644

4.616

4.976

4.976

4.976

- Correctie voorziening
afwaardering gemeentehuis

(3.901)

(3.901)

(3.901)

(3.901)

(3.901)

(3.901)

- Bestemmingsreserves

5.659

5.659

8.918

7.693

7.529

7.374

- Financiële vaste activa

618

618

494

370

360

350

Vreemd vermogen:

- Voorzieningen

15.045

15.045

14.986

14.523

14.390

14.100

- Langlopende schulden

6.171

6.100

5.000

10.900

8.800

6.700

Totaal vaste activa

26.961

26.961

34.924

34.685

33.971

33.470

Totaal vaste fin. middelen

37.519

37.448

33.520

38.092

35.695

33.150

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden:

- Onderhanden werk

20.880

20.880

18.040

17.111

13.174

9.637

correctie verwachte verliezen

(7.546)

(7.546)

(7.546)

(7.546)

(7.546)

(7.546)

- Onderhanden werk gecorrigeerd

13.334

13.334

10.494

9.565

5.628

2.091

- Kortlopende uitzettingen

7.308

7.308

0

0

0

0

- Kortlopende schulden

11.051

11.122

11.898

6.158

3.904

2.411

- Liquide middelen (overschot)

13

13

0

0

0

0

- Liquide middelen (tekort)

0

0

0

0

0

0

- Overlopende activa

954

954

0

0

0

0

- Overlopende passiva

0

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

21.609

21.609

10.494

9.565

5.628

2.091

Totaal vlottende passiva

11.051

11.122

11.898

6.158

3.904

2.411

TOTAAL-GENERAAL

48.570

48.570

45.418

44.250

39.599

35.561

TOTAAL-GENERAAL

48.570

48.570

45.418

44.250

39.599

35.561

Gewaarborgde geldleningen

3.399

3.271

3.155

3.037

2.928

2.820

Gewaarborgde geldleningen
(achtervang)

26.932

26.932

26.932

26.932

26.932

26.932

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17