BEGROTING 2021

Home

Financiële begroting

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

196

196

196

196

2. Fysieke leefomgeving

51

-8

-8

-8

3. Sociaal domein

-5

-5

-5

-5

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-57

-13

-18

87

6. Bedrijfsvoering

-31

-68

-71

-74

Totaal bestaand beleid (actualisatie)

154

102

94

196

Toelichting financiële ontwikkelingen

Bij dit onderdeel lichten wij de belangrijkste voorstellen om het bestaande beleid in de begroting te wijzigen toe. Het gaat hierbij om mutaties groter € 25.000.

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

1. Wonen, werk en recreatie

196

196

196

196

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - erfpacht BT Doejenburg II

48

48

48

48

In 2020 zijn tot en met september drie grondverkopen op bedrijventerrein Doejenburg II in erfpacht uitgegeven. Dit levert een structurele opbrengst op van € 47.500.

8.3 Wonen en bouwen - bouwleges

148

148

148

148

In 2021 en de volgende jaren verwachten we extra bouwleges van de projecten Het Binnen, De Allarthof, Scharenhof en Oosterweijden. Bovendien hebben wij in de begroting 2020 in verband met de PAS-discussie voorzichtigheidshalve een lage opbrengst geraamd.
Daarnaast nemen de legesopbrengsten toe als gevolg van stijgende tarieven. Op basis van deze ontwikkelingen kunnen wij de verwachte opbrengsten € 148.000 hoger ramen.
Over de effecten van de invoering van de Omgevingswet is nog onzekerheid. Het zal de komende jaren duidelijk worden wat de gevolgen voor onze opbrengsten aan bouwleges zijn.

2. Fysieke leefomgeving

51

-8

-8

-8

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie - baggeren watergangen

-30

-30

-30

-30

Uit de voorlopige evaluatie van het laatste baggerproject in 2020 blijkt geen financiële meevaller. Met dit gegeven en de prognose voor de toekomst is de voorziening niet toereikend. We verhogen de storting structureel met € 30.000, zodat we voldoende middelen hebben voor de komende jaren.

7.2 Riolering - verevening met voorziening GRP

27

-32

-32

-32

We hebben opnieuw gekeken naar onze werkzaamheden voor riolering. In 2021 maken we meer uren en vanaf 2022 minder uren. Het gevolg is dat we in 2021 meer overheadkosten kunnen verrekenen met de voorziening GRP en van 2022 minder dan eerder begroot. Dit is een voordeel in 2021 en vanaf 2022 een nadeel voor onze begroting.

7.5 Begraafplaatsen - onderhoud en grafrechten

54

54

54

54

Na het vaststellen van het nieuwe beleidsplan ontvingen we de werkbegroting 2021 IBOR van Avri. Hieruit blijkt dat de kosten voor de begraafplaatsen met € 80.000 toenemen. Verder zijn als gevolg van een lagere korting op het afkopen van onderhoud de baten toegenomen. Per saldo onttrekken we structureel € 54.000 meer uit de voorziening dan eerder begroot.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17