BEGROTING 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering betreft de diensten (communicatie, facilitaire en huisvestingszaken, informatievoorziening en automatisering, informatieveiligheid, inkoop, juridische zaken, personeel en organisatie en planning & control) ter ondersteuning van de uitvoering van de programma’s (het primaire proces). In deze paragraaf hebben wij tevens de griffie en de rekenkamercommissie opgenomen.
De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld huisvesting en automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste doelen.
In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt. We beschrijven de ontwikkelingen en activiteiten binnen de bedrijfsvoering van onze gemeente. In een goed functionerende bedrijfsvoering organiseren we de interne dienstverlening efficiënt en ondersteunen we de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen effectief.

Beleid(skaders)

  • I&A plan 2020-2024 (2020)
  • Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet) (2012)
  • Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet) (2011)
  • Financiële en planning en controlverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) (2020)
  • Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing (2019)

Externe ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

Risico's

Het gaat hierbij om een verscheidenheid aan risico's van calamiteiten, kwetsbaarheid of uitval van automatisering (privacy, datalekken en hacks), personeelsrisico's, de vergrijzing en op het gebeid van inkoop,
Op het gebied van personeel en organisatie krijgen wij te maken met een uitdagend bedrijfsvoeringsvraagstuk, namelijk een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel. Veel medewerkers gaan de komende jaren met pensioen (35% is 55+ in gemeenteland, het landelijke gemiddelde is 20%). Daarnaast is de uitstroom landelijk gegroeid van 6,2 % in 2015 naar 8,2% in 2019. De uitstroom van vooral ervaren medewerkers (30-55 jaar) wordt steeds groter. Dit betekent een grote uitdaging om vakkennis in huis te halen en houden in de komende jaren.

Conclusie

Wij hebben onze bedrijfsvoering op orde, maar het kan altijd beter. Hier gaan we ons ook in 2021 extra voor inzetten. De bij het onderdeel Personeel en organisatie beschreven ontwikkelingen en risico’s vragen om een strategische personeelsplanning die wij in 2021 gaan maken.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17